Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  04.10.2019 16:20:01
Дата здійснення дії: 05.11.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публiчне акцiонерне товариство "Сiльгосптехнiка"
Код за ЄДРПОУ:  03744994
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ "Сiльгосптехнiка"

Публiчне акцiонерне товариство "Сiльгосптехнiка" (надалі – ПАТ "Сiльгосптехнiка" або Товариство, ідентифікаційний код 03744994, адреса місцезнаходження 08500, Київська обл., місто Фастів, вулиця Гусєва, будинок 27) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 05.11.2019 року, початок об 15:00 годині за адресою: Київська обл., місто Фастів, вулиця Гусєва, будинок 27, кімната 1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 13-00 год. до 14-45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 30.10.2019 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Олійник Олена Володимирівна – голова Комісії; Юровський Денис Петрович – член Комісії; Савченко Віктор Григорович –  член Комісії.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Мікічуров Віталій Кузьмич

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Сліпаченко Таміла Олександрівна.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не буде встановлено законом, або Статутом Товариства: При реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів) для участі у загальних зборах, реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер (представник) реєструється для участі у загальних зборах. При реєстрації акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) за кожним питанням порядку денного загальних зборів, які засвідчуються в момент їх видачі. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчується шляхом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити надпис "Бюлетень засвідчується. Представник реєстраційної комісії" та місце для зазначення прізвища, ім'я та по-батькові (скорочено) представника реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку якщо бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2018 роки, затвердження заходів за результатами розгляду звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2018 роки.

4.2. Роботу Правління у 2017-2018 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

5. Звіт Наглядової ради про діяльність у 2017-2018 роках, затвердження заходів за результатами розгляду звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність у 2017-2018 роках.

5.2. Роботу Наглядової ради у 2017-2018 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

6. Звіт і висновки Ревізійної комісії про достовірність річних звітів за 2017-2018 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2017-2018 роки.

6.2. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту щодо річних звітів за 2017-2018 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

7.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо річних звітів за 2017-2018 роки.

7.2. Заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не приймати.

8. Затвердження річних звітів Товариства за 2017-2018 роки.

Проект рішення:

8.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2017-2018 роки.

9. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017-2018 роки з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення:

9.1. Прибуток Товариства, отриманий у 2017-2018 р.р. у сумі 177 тис.грн. (за 2017 р.) та 459 тис.грн. (за 2018 р.) направити на покриття збитків, отриманих Товариством у минулих періодах.

9.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Про прийняття та затвердження рішення щодо визначення типу акціонерного товариства як приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому (якій) надаються повноваження щодо вчинення дій пов’язаних із зміною типу та назви Товариства.

Проект рішення:

10.1. Прийняти та затвердити рішення про визначення типу Товариства як приватне.

10.2. Затвердити нову назву Товариства: повна – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАСТІВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА", скорочена – АТ " ФАСТІВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА".

10.3. Визначити Голову Правління Товариства уповноваженою особою для здійснення необхідних організаційних дій пов'язаних зі зміною типу та назви Товариства.

11. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

11.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

11.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

12. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" шляхом викладення їх в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання внутрішніх положень у новій редакції.

Проект рішення:

12.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревізійну комісію".

12.2. Уповноважити Голову правління підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревізійну комісію".

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

13.1. Припинити Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової Ради Мiкiчуров Вiталiй Кузьмич, Члени Наглядової ради: Кравченко Микола Тарасович, Куц Любов Анатолiївна, Куц Микола Миколайович, Новик Валерiй Йосипович.

14. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(без проекту рішення, згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства").

15. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

Проект рішення:

15.1. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

15.2. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов’язків членів Наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

16.1. Припинити Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова Ревiзiйної комiсiї Нагорний Володимир Васильович, Член Ревiзiйної комiсiї Березовський Володимир Якович.

17. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2018 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження Голову правління Товариства на укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення:

17.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 05.11.2019 р. по 04.11.2020 р. (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

 – продаж рухомого майна Товариства – автомашини, автооператор, автонавантажувач, електронавантажувач (всього 4 одиниці) на загальну суму не менше 11800,00 тис.грн.

– продаж рухомого майна Товариства – верстати, вирівнювачі струму, електролітні ванни, зварювальні установки, крани, стелажі, стенди (всього 74 одиниці) на загальну суму не менше 98900,00 тис.грн.

Встановити, що розрахунок за продане майно повинен бути здійснений грошовими коштами протягом не пізніше 10 днів з моменту укладання відповідних договорів купівлі-продажу.

17.2. уповноважити Голову правління Товариства, який діє в інтересах  та за згодою акціонерів, оформляти та підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування показника

 

період

 

2016

2017

2018

Усього активів

108

355

949

Основні засоби (за залишковою вартістю)

56

73

4

Запаси

85

302

Сумарна дебіторська заборгованість

46

96

560

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

59

11

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

( 302 )

( 176 )

150

Власний капітал

75

201

527

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

377

377

377

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Поточні зобов’язання і забезпечення

33

154

422

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

( 54 )

177

459

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 506 546

1 506 546

1 506 546

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

( 0,04 )

0,12

0,31

 

 Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України "Про акціонерні товариства", у приміщенні Товариства за адресою: 08500, Київська обл., місто Фастів, вулиця Гусєва, будинок 27, кімната 1, у робочі дні з 10:00 год. до 15:00 год., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства Кушнір Віталій Петрович. Довідки за телефоном (04565) 66-1-10. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://03744994.smida.gov.ua/.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 08500, Київська обл., місто Фастів, вулиця Гусєва, будинок 27, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства. Акціонер також має право ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства") і право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 26.09.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 1 506 546 штук, кількість голосуючих акцій становить 1 009 241  штук.