Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  06.11.2020 16:59:02
Дата здійснення дії: 07.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАСТІВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА"
Код за ЄДРПОУ:  03744994
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АТ "ФАСТІВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАСТІВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалі – АТ "ФАСТІВСЬКА СIЛЬГОСПТЕХНIКА" або Товариство, ідентифікаційний код 03744994, адреса місцезнаходження 08500, Київська обл., місто Фастів, вулиця Гусєва, будинок 27) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07.12.2020 року, початок об 15:00 годині за адресою: Київська обл., місто Фастів, вулиця Гусєва, будинок 27, кімната 1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 13-00 год. до 14-45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 01.12.2020 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Олійник Олена Володимирівна – голова Комісії; Юровський Денис Петрович – член Комісії; Савченко Віктор Григорович –  член Комісії.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Мікічуров Віталій Кузьмич

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Сліпаченко Таміла Олександрівна.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік, затвердження заходів за результатами розгляду звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

3.2. Роботу Правління у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

4. Звіт Наглядової ради про діяльність у 2019 році, затвердження заходів за результатами розгляду звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність у 2019 році.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019 рік з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення:

6.1. Не розподіляти прибуток Товариства, отриманий у 2019 році в зв'язку із його відсутністю.

6.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2019 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження Голову правління Товариства на укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення:

7.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 07.12.2020 р. по 06.12.2021 р. (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є:

 – продаж рухомого майна Товариства – автомашини, автооператор, автонавантажувач, електронавантажувач (всього 4 одиниці) на загальну суму не менше 100000,00 тис.грн.

– продаж рухомого майна Товариства – верстати, вирівнювачі струму, електролітні ванни, зварювальні установки, крани, стелажі, стенди (всього 74 одиниці) на загальну суму не менше 200000,00 тис.грн.

-нерухомк майно на суму не більше  3 000 000,00 мільн.грн (будівлі гаража , майстерні)

Встановити, що розрахунок за продане майно повинен бути здійснений грошовими коштами протягом не пізніше 10 днів з моменту укладання відповідних договорів купівлі-продажу.

7.2. уповноважити Голову правління Товариства, який діє в інтересах  та за згодою акціонерів, оформляти та підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування показника

 

період

 

(попередній)

2018

(звітний)

2019

Усього активів

1 725,7

2 307,1

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4,2

4,2

Запаси

491,3

504,2

Сумарна дебіторська заборгованість

680,7

1 166,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

10,5

17,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

( 2 575,5 )

( 2 224,9 )

Власний капітал

( 1 104,4 )

( 753,8 )

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

376,6

376,6

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Поточні зобов’язання і забезпечення

2 830,1

3 060,9

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

( 198,5 )

( 102,3 )

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 506 546

1 506 546

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,13

-0,07

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України "Про акціонерні товариства", у приміщенні Товариства за адресою: 08500, Київська обл., місто Фастів, вулиця Гусєва, будинок 27, кімната 1, у робочі дні з 10:00 год. до 15:00 год., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства Кушнір Віталій Петрович. Довідки за телефоном (04565) 66-1-10. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://03744994.smida.gov.ua/.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 08500, Київська обл., місто Фастів, вулиця Гусєва, будинок 27, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства. Акціонер також має право ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства") і право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

– акціонер повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

– представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 03.11.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 1 506 546 штук, кількість голосуючих акцій становить 1 009 241  штук.