Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.01.2011
Дата публікації 01.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬГОСПТЕХНIКА"
Юридична адреса* 08500, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ФАСТIВ,ВУЛ. ГУСЄВА, 27
Керівник* Кардаш Анатолій Іванович - Голова правління. Тел: 0446566114
E-mail* 03744994@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Відкритого акціонерного товариства “Сільгосптехніка”.
код ЄДРПОУ- 03744994
Правління Товариства повідомляє про скликання чергових загальних зборів
акціонерів товариства, які відбудуться « 31» березня 2011 року об 11.00 годині
за адресою: 08500, Київська обл., м.Фастів, вул.Гусева, 27.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
3. Про припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з РКФ ТОВ «Акціонер».
4. Визначення дати припинення ведення реестру.
5. Визначення дати припинення операцій.
6. Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної на бездокументарну форму існування.
7. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
8. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.
9. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій товариства.
10. Затвердження Протоколу рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (Протоколу рішення про дематеріалізацію).
11. Про затвердження тексту Повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів.
12. Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
13. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р.
14. Звіт Спостережної ради Товариства за 2010 рік.
15. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
16. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
17. Про розподіл прибутку за 2010 рік та план розподілу прибутку на 2011 рік.
18. Про приведення складу органів управління товариства у відповідність з новою редакцією Статуту:
18.1. Звільнення та обрання членів Спостережної ради;
18.2. Звільнення та обрання голови та членів Ревізійної комісії.
18.3. Звільнення та обрання голови та членів виконавчого органу товариства.
19. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з дематеріалізацією акцій і зміною найменування товариства та реєстрацією нової редакції Статуту.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на день проведення загальних зборів – «31» березня 2011року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись
«31» березня 2011року з 9.00 до 10.45 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства
за адресою: 08500, Київська обл., м.Фастів, вул.Гусева, 27
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
- до дати проведення загальних зборів – 31 березня 2011року, у робочі дні з 9.00 до 15.00 години;
- у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Довідки за телефоном (04565) 6-61-10, 6-61-14.
Правління

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 28.01.2011 р. у № 16 Бюлетеня. “Цінні папери України”.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кардаш Анатолій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.02.2011
(дата)