Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 08.02.2011
Дата публікації 17.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬГОСПТЕХНIКА"
Юридична адреса* 08500, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ФАСТIВ,ВУЛ. ГУСЄВА, 27
Керівник* Кардаш Анатолій Іванович - Голова правління. Тел: 0446566114
E-mail* 03744994@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРАВЛІННЯ
ВАТ "Сільгосптехніка"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 03744994)
надає доповнення до оголошення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться «31» березня 2011р. об 11.00 годині за адресою:
08500, Київська обл., м.Фастів, вул.Гусева, 27.
що надруковано 28 січня 2011р. у Бюлетені “Цінні папери України” № 16
та газеті “Фондовий ринок” (Київщина) № 4-2
Основні показники фінансово-господарської діяльності:
Найменування показника період період
звітний попередній
Усього активів 839,2 925,0
Основні засоби 464,6 561,2
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 292,6 275,5
Сумарна дебіторська заборгованість 81,1 84,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,9 4,3
Нерозподілений прибуток -2982,0 -2683,2
Власний капітал -1510,9 -1212,1
Статутний капітал 376,6 376,6
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 2344,4 2125,7
Чистий прибуток (збиток) -298,8 -165,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1506546 1506546
Кількість власнихакцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Загальна суму коштів, витрачених на Викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 14

Доповнення до Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 08.02.2011 р. у №23 Бюлетеня. “Цінні папери України”.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кардаш Анатолій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.02.2011
(дата)