Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 30.04.2013
Дата публікації 04.04.2013 08:22:19
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬГОСПТЕХНIКА"
Юридична адреса* 08500, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ФАСТIВ,ВУЛ. ГУСЄВА, 27
Керівник* Кушнір Віталій Петрович - В.о. Голови правління. Тел: 0446566114
E-mail* 03744994@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПАТ «Сільгосптехніка» (Київська обл., м.Фастів, вул..Гусєва,27,код ЄДРПОУ 0374499
(надалі-Товариство)повідомляє про скликання загальних
зборів акціонерів товариства, які відбудуться 30 квітня 2013 року о 10 годині за
адресою: м.Фастів ,вул.Гусєва,27,кабінет голови правління.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових зборах-на
24 годину 24 квітня 2013 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку(регламенту)проведення загальних зборів.
4. Звіт правління про результати діяльності товариства за 2012 рік.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління,наглядової ради та
ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.
9. Розподіл прибутку товариства(порядок покриття збитків)за підсумками 2012 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
Реєстрація акціонерів (їх представників)для участі у загальних зборах буде проводитись 30 квітня 2013 р. Початок о 9 годині 00 хвилин,закінчення реєстрації-о 10 годині 00 хвилин за
місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ ,що посвідчує особу,представникам акціонерів додатково документ,що посвідчує їх право на участь та голосування на загальних зборах акціонерів оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства,будуть прийматися не пізніше,ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства за адресою:08503,Україна,Київська обл.,м.Фастів,вул. Гусєва,27.
Акціонери можуть ознайомитись з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою:м.Фастів,вул.Гусєва,27,кабінет голови правління.
-до дати проведення загальних зборів у робочі дня з 10 до 18 години;
-у день проведення загальних зборів-у місці їх проведення.
Посадова особа Товариства,що відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами-
Голова правління Кушнір Віталій Петрович.
Довідки за телефоном (04565)6-61-10.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(за міжнародними стандартами фінансової звітності), тис. грн.
Найменування показника Період
2012 2011
Усього активів 950.0 826
Основні засоби 261.0 378.0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 188.0 179
Сумарна дебіторська заборгованість 500.0 267.0
Грошові кошти та їх еквіваленти 1.0 2.0
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал -1497.0 -1732.5
Статутний капітал 376.6 376.6
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 2395.0 2360.0
Чистий прибуток (збиток) -2968.1 -3204.0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 10
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. Голови правління Кушнір Віталій Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.04.2013
(дата)