Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.10.2017
Дата публікації 04.09.2017 21:48:01
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬГОСПТЕХНIКА"
Юридична адреса* 08500, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ФАСТIВ,ВУЛ. ГУСЄВА, 27
Керівник* Кушнір Віталій Петрович - Голова правлiння. Тел: (04565) 66110
E-mail* 03744994@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ "Сiльгосптехнiка"!

Наглядова рада ПАТ "Сiльгосптехнiка" повідомляє про скликання річних загальних зборів товариства. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публiчне акцiонерне товариство "Сiльгосптехнiка", 08500, Київська обл., місто Фастів, вулиця Гусєва, будинок 27. Дата, час і місце проведення загальних зборів: збори відбудуться 03.10.2017 року о 15-00 за адресою: Київська обл., місто Фастів, вулиця Гусєва, будинок 27, кімната 1. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах: реєстрація відбудеться з 13-00 по 14-45 у день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27.09.2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. Про встаногвлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування).

3. Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

4. Звіти Наглядової ради Товариства за підсумками 2013-2016 років. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

5. Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013-2016 роки.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2013-2016 роках.

8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатиметься з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

14. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

15. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.

16. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження Голову правління Товариства на укладання та підписання таких правочинів.

Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 02.10.2017 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою 08500, Київська обл., місто Фастів, вулиця Гусєва, будинок 27, кімната 1. звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Кушнір Віталій Петрович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://03744994.smida.gov.ua/.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (04565) 66-1-10.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

 

2016 р.

2015 р.

2014 р.

2013 р.

2012 р.

Усього активів

108

133

367

443

513

Основні засоби (залишкова вартість)

56

88

138

190

261

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

-

-

-

Запаси

-

-

188

188

188

Сумарна дебіторська заборгованість

46

36

34

39

39

Грошові кошти та їх еквіваленти

6

2

3

1

1

Нерозподілений прибуток

-302

-289

-18

-2027

-2968,1

Власний капітал

75

88

359

-1650

-1497,0

Статутний капітал

377

377

377

377

377

Довгострокові зобов'язання

-

-

-

55

-

Поточні зобов'язання

33

45

8

2038

2447,0

Чистий прибуток (збиток)

-54

-77

-72

-47

-14,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1506546

1506546

1506546

1506546

1506546

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

-

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

-

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2

2

2

2

2

             

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №165 від 01.09.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правлiння Кушнір Віталій Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.09.2017
(дата)