Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Кушнiр Вiталiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.10.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬГОСПТЕХНIКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08500 Фастiв Гусєва, 27
4. Код за ЄДРПОУ 03744994
5. Міжміський код та телефон, факс 04565 66110 04565 66110
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.10.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03744994.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 04.10.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.10.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Мiкiчуров Вiталiй Кузьмич
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
6200
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради Мiкiчуров Вiталiй Кузьмич (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi належать 6200 акцiй Товариства, що становить 0.41154% статутного капiталу. Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який призначалась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.11.2009 р.
03.10.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Цоколо Володимира Леонiдовича
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
5800
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Цоколо Володимира Леонiдовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi належать 5800 акцiй Товариства, що становить 0.38499% статутного капiталу. Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який призначалась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.11.2009 р.
03.10.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Кравченко Микола Тарасович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
2600
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Кравченко Микола Тарасович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi належать 2600 акцiй Товариства, що становить 0.17258% статутного капiталу. Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який призначалась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.11.2009 р.
03.10.2017 обрано Голова Наглядової ради Мiкiчуров Вiталiй Кузьмич
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
6200
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Голова Наглядової ради Мiкiчуров Вiталiй Кузьмич (обрано як акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ фiрма Унiверсал- iнженер з охорони працi. Особi належать 6200 акцiй Товариства, що становить 0.41154% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних зборiв.
03.10.2017 обрано Член Наглядової ради Кравченко Микола Тарасович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
2600
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Кравченко Микола Тарасович (обрано як акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: охоронник ПАТ "Сiльгосптехнiка". Особi належать 2600 акцiй Товариства, що становить 0.17258% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних зборiв.
03.10.2017 обрано Член Наглядової ради Новик Валерiй Йосипович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Новик Валерiй Йосипович (обрано як представника акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: слюсар ТОВ фiрма "Унiверсал". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних зборiв.
03.10.2017 обрано Член Наглядової ради Куц Микола Миколайович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Куц Микола Миколайович (обрано як представника акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: завiдуючий складом ТОВ фiрма "Унiверсал". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних зборiв.
03.10.2017 обрано Член Наглядової ради Куц Любов Анатолiївна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Куц Любов Анатолiївна (обрано як представника акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: кладовщик ТОВ фiрма "Унiверсал". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком до наступних рiчних зборiв.
03.10.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Нагорний Володимир Васильович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
2200
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Голова Ревiзiйної комiсiї Нагорний Володимир Васильович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi належать 2200 акцiй Товариства, що становить 0.14603% статутного капiталу. Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який призначалась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.11.2009 р.
03.10.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Березовський Володимир Якович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
5800
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член Ревiзiйної комiсiї Березовський Володимир Якович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi належать 5800 акцiй Товариства, що становить 0.3849% статутного капiталу. Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який призначалась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.11.2009 р.
03.10.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Бабич Олег Миколайович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
500
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член Ревiзiйної комiсiї Бабич Олег Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi належать 500 акцiй Товариства, що становить 0.1327% статутного капiталу. Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який призначалась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.11.2009 р.
03.10.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Нагорний Володимир Васильович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
2200
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Голова Ревiзiйної комiсiї Нагорний Володимир Васильович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ"СГТ" головний iнженер. Особi належать 2200 акцiй Товариства що становить 0.14603% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на три роки.
03.10.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Березовський Володимир Якович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
5800
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член Ревiзiйної комiсiї Березовський Володимир Якович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: майстер ТОВ фiрма "Унiверсал". Особi належать 5800 акцiй Товариства що становить 0.3849% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на три роки.
03.10.2017 припинено повноваження Голова правлiння Кушнiр Вiталiй Петрович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
1009241
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Голова правлiння Кушнiр Вiталiй Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi належать 1009241 акцiй Товариства, що становить 66.9903% статутного капiталу. Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який призначалась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.02.2012 р.
03.10.2017 припинено повноваження Член правлiння Слiпаченко Тамiла Олександрiвна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Слiпаченко Тамiла Олександрiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi не належать акцiї Товариства. Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який призначалась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.11.2009 р.
03.10.2017 припинено повноваження Член правлiння Новик Нiна Станiславiвна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Новик Нiна Станiславiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi не належать акцiї Товариства. Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який призначалась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 30.04.2013 р.
03.10.2017 припинено повноваження Член правлiння Юровський Денис Петрович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Юровський Денис Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi не належать акцiї Товариства. Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який призначалась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 30.04.2013 р.
03.10.2017 припинено повноваження Член правлiння Череднiченко Василь Вiкторович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Припинено повноваження посадової особи – Член правлiння Череднiченко Василь Вiкторович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особi не належать акцiї Товариства. Повноваження припинено в зв'язку iз закiнченням термiну на який призначалась особа. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.02.2012 р.
03.10.2017 обрано Голова правлiння Кушнiр Вiталiй Петрович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
1009241
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Голова правлiння Кушнiр Вiталiй Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова правлiння ПАТ "Сiльгосптехнiка". Особi належать 1009241 акцiй Товариства що становить 66.9903% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на три роки.
03.10.2017 обрано Член правлiння Слiпаченко Тамiла Олександрiвна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член правлiння Слiпаченко Тамiла Олександрiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член правлiння ПАТ "Сiльгосптехнiка". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки.
03.10.2017 обрано Член правлiння Савченко Вiктор Григорович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член правлiння Савченко Вiктор Григорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: особа не надала iнформацiї. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки.
03.10.2017 обрано Член правлiння Олiйник Олена Володимирiвна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член правлiння Олiйник Олена Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: особа не надала iнформацiї. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки.
03.10.2017 обрано Член правлiння Олiйник Олена Володимирiвна
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член правлiння Олiйник Олена Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: особа не надала iнформацiї. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки.
03.10.2017 обрано Член правлiння Юровський Денис Петрович
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб:
Обрано на посадi особу – Член правлiння Юровський Денис Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член правлiння ПАТ "Сiльгосптехнiка". Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки.