Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Кушнiр Вiталiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.10.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬГОСПТЕХНIКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08500 Фастiв Гусєва, 27
4. Код за ЄДРПОУ 03744994
5. Міжміський код та телефон, факс 04565 66110 04565 66110
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.10.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://03744994.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 04.10.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 03.10.2017 110.7 108 102.5
Зміст інформації:
03.10.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "СIЛЬГОСПТЕХНIКА" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:
предмет правочину: продаж рухомого майна Товариства – автомашини, автооператор, автонавантажувач, електронавантажувач (всього 4 одиницi) на загальну суму не менше 11,8 тис.грн., – продаж рухомого майна Товариства – верстати, вирiвнювачi струму, електролiтнi ванни, зварювальнi установки, крани, стелажi, стенди (всього 74 одиницi) на загальну суму не менше 98,9 тис.грн., гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 110,7 тис. грн., вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 108 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 102.5%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 1009241 акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1009241 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 1009241 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй. додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.
Особа, вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно законодавства Голова Правлiння Кушнiр Вiталiй Петрович.